Có 3 kết quả:

悬臂 xuán bì懸臂 xuán bì旋臂 xuán bì

1/3

xuán bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cantilever

xuán bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cantilever

xuán bì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spiral arm