Có 2 kết quả:

悬浮物 xuán fú wù懸浮物 xuán fú wù

1/2

xuán fú wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

suspended matter

xuán fú wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

suspended matter