Có 1 kết quả:

旋覆花 xuán fù huā

1/1

xuán fù huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (botany) convolvulvus
(2) Flos Inulae (Chinese herb)