Có 1 kết quả:

玄米茶 xuán mǐ chá

1/1

xuán mǐ chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) genmaicha
(2) Japanese tea with added roasted brown rice