Có 2 kết quả:

旋轉指標 xuán zhuǎn zhǐ biāo旋转指标 xuán zhuǎn zhǐ biāo

1/2

Từ điển Trung-Anh

winding number

Từ điển Trung-Anh

winding number