Có 2 kết quả:

旋轉軸 xuán zhuǎn zhóu旋转轴 xuán zhuǎn zhóu

1/2

Từ điển Trung-Anh

axis of rotation

Từ điển Trung-Anh

axis of rotation