Có 2 kết quả:

选战 xuǎn zhàn ㄒㄩㄢˇ ㄓㄢˋ選戰 xuǎn zhàn ㄒㄩㄢˇ ㄓㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

an election campaign

Từ điển Trung-Anh

an election campaign