Có 2 kết quả:

絢麗多彩 xuàn lì duō cǎi ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ绚丽多彩 xuàn lì duō cǎi ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) bright and colorful
(2) gorgeous

Từ điển Trung-Anh

(1) bright and colorful
(2) gorgeous