Có 1 kết quả:

削除 xuē chú

1/1

xuē chú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remove
(2) to eliminate
(3) to delete