Có 2 kết quả:

血脈 xuè mài血脉 xuè mài

1/2

xuè mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blood vessels

xuè mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blood vessels