Có 1 kết quả:

血衣 xuè yī

1/1

xuè yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bloody garment