Có 2 kết quả:

循环赛 xún huán sài循環賽 xún huán sài

1/2

xún huán sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

round-robin tournament

xún huán sài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

round-robin tournament