Có 2 kết quả:

寻衅滋事罪 xún xìn zī shì zuì ㄒㄩㄣˊ ㄒㄧㄣˋ ㄗ ㄕˋ ㄗㄨㄟˋ尋釁滋事罪 xún xìn zī shì zuì ㄒㄩㄣˊ ㄒㄧㄣˋ ㄗ ㄕˋ ㄗㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

disorderly behavior (PRC law)

Từ điển Trung-Anh

disorderly behavior (PRC law)