Có 1 kết quả:

錏鍜 yā xiá

1/1

yā xiá

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

áo giáp để bảo hộ phần cổ