Có 2 kết quả:

蚜虫 yá chóng ㄧㄚˊ ㄔㄨㄥˊ蚜蟲 yá chóng ㄧㄚˊ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) greenfly (Aphis spp.)
(2) aphid

Từ điển Trung-Anh

(1) greenfly (Aphis spp.)
(2) aphid