Có 2 kết quả:

哑终端 yǎ zhōng duān啞終端 yǎ zhōng duān

1/2

Từ điển Trung-Anh

dumb terminal

Từ điển Trung-Anh

dumb terminal