Có 2 kết quả:

亚健康 yà jiàn kāng ㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ亞健康 yà jiàn kāng ㄧㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ

1/2

Từ điển Trung-Anh

sub-health (borderline state between health and disease)

Từ điển Trung-Anh

sub-health (borderline state between health and disease)