Có 2 kết quả:

亚特兰大 yà tè lán dà ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄉㄚˋ亞特蘭大 yà tè lán dà ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄉㄚˋ

1/2

Từ điển phổ thông

Atlanta

Từ điển phổ thông

Atlanta