Có 2 kết quả:

烟花 yān huā煙花 yān huā

1/2

yān huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fireworks
(2) prostitute (esp. in Yuan theater)

Một số bài thơ có sử dụng