Có 2 kết quả:

烟酒 yān jiǔ煙酒 yān jiǔ

1/2

yān jiǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tobacco and alcohol

yān jiǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tobacco and alcohol

Một số bài thơ có sử dụng