Có 2 kết quả:

烟屁股 yān pì gu煙屁股 yān pì gu

1/2

yān pì gu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cigarette butt

yān pì gu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cigarette butt