Có 2 kết quả:

烟圈 yān quān煙圈 yān quān

1/2

yān quān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

smoke ring

yān quān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

smoke ring