Có 1 kết quả:

淹死 yān sǐ

1/1

yān sǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drown