Có 4 kết quả:

咽峡 yān xiá咽峽 yān xiá烟霞 yān xiá煙霞 yān xiá

1/4

yān xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

isthmus of the fauces

yān xiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

isthmus of the fauces