Có 9 kết quả:

焉知 yān zhī ㄧㄢ ㄓ燕支 yān zhī ㄧㄢ ㄓ燕脂 yān zhī ㄧㄢ ㄓ胭脂 yān zhī ㄧㄢ ㄓ腌汁 yān zhī ㄧㄢ ㄓ臙脂 yān zhī ㄧㄢ ㄓ醃汁 yān zhī ㄧㄢ ㄓ閼氏 yān zhī ㄧㄢ ㄓ阏氏 yān zhī ㄧㄢ ㄓ

1/9

Từ điển Trung-Anh

marinade (sauce)

Từ điển Trung-Anh

marinade (sauce)

Từ điển Trung-Anh

formal wife of a Xiongnu chief during the Han Dynasty (206 BC-220 AD)

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

formal wife of a Xiongnu chief during the Han Dynasty (206 BC-220 AD)