Có 2 kết quả:

胭脂虫 yān zhī chóng ㄧㄢ ㄓ ㄔㄨㄥˊ胭脂蟲 yān zhī chóng ㄧㄢ ㄓ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

cochineal insect

Từ điển Trung-Anh

cochineal insect