Có 2 kết quả:

言传身教 yán chuán shēn jiào ㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣ ㄐㄧㄠˋ言傳身教 yán chuán shēn jiào ㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣ ㄐㄧㄠˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to teach by words and example (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to teach by words and example (idiom)