Có 2 kết quả:

言归正传 yán guī zhèng zhuàn言歸正傳 yán guī zhèng zhuàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to return to the topic (idiom)
(2) to get back to the main point

Từ điển Trung-Anh

(1) to return to the topic (idiom)
(2) to get back to the main point