Có 1 kết quả:

言教不如身教 yán jiào bù rú shēn jiào ㄧㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄕㄣ ㄐㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Explaining in words is not as good as teaching by example (idiom). Action speaks louder than words.