Có 2 kết quả:

研究机构 yán jiū jī gòu ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧ ㄍㄡˋ研究機構 yán jiū jī gòu ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

research organization

Từ điển Trung-Anh

research organization