Có 2 kết quả:

严厉批评 yán lì pī píng嚴厲批評 yán lì pī píng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to criticize severely
(2) to slate

Từ điển Trung-Anh

(1) to criticize severely
(2) to slate