Có 2 kết quả:

盐皮质类固醇 yán pí zhì lèi gù chún鹽皮質類固醇 yán pí zhì lèi gù chún

1/2

Từ điển Trung-Anh

mineralocorticoid (e.g. aldosterone)

Từ điển Trung-Anh

mineralocorticoid (e.g. aldosterone)