Có 2 kết quả:

延聘招揽 yán pìn zhāo lǎn ㄧㄢˊ ㄆㄧㄣˋ ㄓㄠ ㄌㄢˇ延聘招攬 yán pìn zhāo lǎn ㄧㄢˊ ㄆㄧㄣˋ ㄓㄠ ㄌㄢˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to enlist the services of sb

Từ điển Trung-Anh

to enlist the services of sb