Có 2 kết quả:

岩石层 yán shí céng岩石層 yán shí céng

1/2

yán shí céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rock stratum

yán shí céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rock stratum