Có 2 kết quả:

眼觀六路耳聽八方 yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng ㄧㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄡˋ ㄌㄨˋ ㄦˇ ㄊㄧㄥ ㄅㄚ ㄈㄤ眼观六路耳听八方 yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng ㄧㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄡˋ ㄌㄨˋ ㄦˇ ㄊㄧㄥ ㄅㄚ ㄈㄤ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the eyes watch six roads and the ears listen in all directions
(2) to be observant and alert (idiom)

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the eyes watch six roads and the ears listen in all directions
(2) to be observant and alert (idiom)