Có 2 kết quả:

眼觀六路耳聽八方 yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng眼观六路耳听八方 yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the eyes watch six roads and the ears listen in all directions
(2) to be observant and alert (idiom)

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the eyes watch six roads and the ears listen in all directions
(2) to be observant and alert (idiom)