Có 1 kết quả:

眼神不好 yǎn shén bù hǎo ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have poor eyesight