Có 2 kết quả:

驗光法 yàn guāng fǎ验光法 yàn guāng fǎ

1/2

yàn guāng fǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) optometry
(2) eyesight testing

yàn guāng fǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) optometry
(2) eyesight testing