Có 2 kết quả:

厌酷球孢子菌 yàn kù qiú bāo zǐ jūn厭酷球孢子菌 yàn kù qiú bāo zǐ jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

Coccidioides immitis

Từ điển Trung-Anh

Coccidioides immitis