Có 2 kết quả:

燕雀安知鴻鵠之志 yàn què ān zhī hóng hú zhī zhì燕雀安知鸿鹄之志 yàn què ān zhī hóng hú zhī zhì

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. can the sparrow and swallow know the will of the great swan? (idiom)
(2) fig. how can we small fry predict the ambitions of the great?

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. can the sparrow and swallow know the will of the great swan? (idiom)
(2) fig. how can we small fry predict the ambitions of the great?