Có 1 kết quả:

燕隼 yàn sǔn

1/1

yàn sǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian hobby (Falco subbuteo)