Có 2 kết quả:

艳舞 yàn wǔ艷舞 yàn wǔ

1/2

yàn wǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erotic dance