Có 2 kết quả:

阳光 yáng guāng陽光 yáng guāng

1/2

yáng guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sunshine
(2) CL:線|线[xian4]
(3) transparent (open to public scrutiny)