Có 2 kết quả:

阳光房 yáng guāng fáng陽光房 yáng guāng fáng

1/2

Từ điển Trung-Anh

sunroom

Từ điển Trung-Anh

sunroom