Có 2 kết quả:

阳伞 yáng sǎn陽傘 yáng sǎn

1/2

yáng sǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

parasol

yáng sǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

parasol