Có 2 kết quả:

杨树 yáng shù楊樹 yáng shù

1/2

yáng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poplar tree
(2) various trees of genus Populus

yáng shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) poplar tree
(2) various trees of genus Populus

Một số bài thơ có sử dụng