Có 2 kết quả:

洋务学堂 yáng wù xué táng ㄧㄤˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ洋務學堂 yáng wù xué táng ㄧㄤˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

college of Western learning in late Qing

Từ điển Trung-Anh

college of Western learning in late Qing