Có 2 kết quả:

扬子鳄 yáng zǐ è揚子鱷 yáng zǐ è

1/2

yáng zǐ è

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese alligator (Alligator sinensis)

yáng zǐ è

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese alligator (Alligator sinensis)