Có 2 kết quả:

搖光 yáo guāng摇光 yáo guāng

1/2

yáo guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

eta Ursae Majoris in the Big Dipper