Có 2 kết quả:

窑姐儿 yáo jiě ér窯姐兒 yáo jiě ér

1/2

Từ điển phổ thông

gái đĩ, gái điếm

Từ điển phổ thông

gái đĩ, gái điếm