Có 2 kết quả:

遙遙無期 yáo yáo wú qī遥遥无期 yáo yáo wú qī

1/2

Từ điển Trung-Anh

far in the indefinite future (idiom); so far away it seems forever

Từ điển Trung-Anh

far in the indefinite future (idiom); so far away it seems forever